IGAZ NŐK KIÁLTVÁNYA

 IGAZ NŐK KIÁLTVÁNYA

SZEMÉLYES MEGGYŐZŐDÉSI ÉS ODASZÁNÁSI NYILATKOZAT
KRISZTUS DICSŐSÉGÉRE
IMÁDSÁGOS SZÁNDÉKKAL BEMUTATNI ÉS ISMERTTÉ TENNI A MEGVÁLTÓ SZERETETÉT AZ EGÉSZ FÖLDÖN
 

1. HISSZÜK, hogy Isten a világmindenség szuverén Ura és Teremtője, és minden teremtmény Őt dicsőíti.

2. HISSZÜK, hogy az ember nőnek és férfinak való megteremtése az Ő bőlcs tervének. céltudatos és magasztos része volt. A férfi és nő oly módon volt megtervezve, hogy Isten képmását különböző, de kiegészítő módon tükrözze.

3. HISSZÜK, hogy a bűn minden embert elválasztott Istentől, és ezért képtelenek vagyunk, hogy azt a képet tükrözzük, amire teremtettünk. Egyetlen reménységünk a helyreállításra és az üdvösségre a bűneink megbánása és a Krisztusba vetett hit, hogy Ő bűn nélküli életet élt, meghalt helyettünk és feltámadt a halálból.

4. FELISMERJÜK, hogy egy olyan kultúrában élünk, amely Isten uralkodási jogát nem veszi figyelembe, a Szentírást nem fogadja el tekintélynek; és ezért tapasztalja annak következményeit, hogy elhagyta Istennek a nő és férfi mivoltra vonatkozó tervét.

5. HISSZÜK, hogy egyedül Krisztus a világ Megváltója, aki újjá tesz mindent, és minket, mint követőit, arra hívott el, hogy az Ő megváltó célját hirdessük, miközben vágyunk a változásra az élet minden területén, melyet megrontott a bűn.

Mint keresztény nők, szeretnénk azzal is Istent tisztelni, hogy e világgal ellentétes életet élünk, és tükrözzük Krisztus és az evangélium szépségét a világ számára.

Ennek érdekében MEGERŐSÍTJÜK, hogy:

6. A Szentírás Istennek a kinyilatkoztatott szava, amely tartalmazza az életre vonatkozó utasításokat és feltárja az igaz

nőiességre vonatkozó irányelveket is: jellemünk, sajátosságaink, szerepünk, felelősségeink és kapcsolataink terén.

7. Istent dicsőítjük és áldásait tapasztaljuk, amikor örömmel vesszük és elfogadjuk az életünkre vonatkozó tervét, célját és rendjét.

8. Megváltott bűnösökként nem élhetjük meg a biblikus nőiesség szépségét az evangélium megszentelő munkája és a bennünk lakozó Szent Lélek ereje nélkül.

9. A férfi és nő egyaránt Isten képére teremtetett, értékükben és méltóságukban egyenlőek, de megkülönböztetett szereppel és felelősséggel bírnak, úgy a családban, mint a gyülekezetben.

10. Arra hivattunk el nőkként, hogy támogassuk és bátorítsuk a férfiakat, hogy Istentől kapott férfi mivoltukat betöltsék, hogy tiszteletben tartsuk és támogassuk őket az Istentől elrendelt vezetői szerep betöltésében a családban és az egyházban.

11. A házasság, egy férfi és egy nő közötti, egész életre szóló szent szövetség, ahogyan Isten azt eltervezte.

12. Isten iránti engedelmességünket bizonyítjuk, amikor alázattal és megfelelő módon fogadjuk a férfi vezető szerepét az otthonunkban és a gyülekezetben. Ezzel az Ő Igéjét tiszteljük és Krisztusnak az Atya iránt való engedelmességét mutatjuk be.

13. A személyes jogokhoz való önző ragaszkodás ellenkezik a Krisztusi lelkülettel, mert Ő magát megalázta, szolgai formát öltött és meghalt a mi bűneinkért.

14. Az emberi élet értékes Isten előtt, ezért védelemre jogosult a fogantatás pillanatától kezdve a földi halálig.

15. A gyermekek Isten áldásai; a nők egyedülálló módon tervezettek, hogy az élet hordozói és táplálói legyenek, és ez nemcsak saját biológiai gyermekeinkre, hanem az örökbefogadott vagy más, környezetükben élőkre is vonatkozik.

16. Isten terve a nemekre vonatkozóan túlmutat a házasságon, hiszen minden nőnek, legyen férjezett vagy egyedülálló, be kell mutatnia az igazi nőiességet a kapcsolataiban, amely megkülönböztetett szerénységben, érzékenységben, önfeláldozásban, szelídlelküségben kell, hogy megnyílvánuljon.

17. Krisztus szenvedett értünk, hogy minket Istenhez vezessen, ezért mi is fogunk veszteségeket szenvedni Őérte és az evangéliumért, a mennyei jutalomra tekintve, inkább, mint a földi kényelemre vagy nyereségre.

18. Az érett keresztény nők felelőssége a hitbizonyosságuk továbbadása, az Ige szerint való gyümölcsöző hívő élet bemutatása a fiatalabb nők és a következő generáció számára.

A fenntiekkel egyetértve KIJELENTJÜK: Vágyunk és szándékunk, hogy Isten szerinti igaz nők legyünk. Odaszánjuk magunkat az Ő elhívására és neki szentelt életet élünk.

Az Ő kegyelmére és erejére alázattal támaszkodva:

1. Törekszünk, hogy az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből és erőnkből szeressük.

2. Örömmel átadjuk Krisztusnak életünk irányítását, IGEN-t mondunk az Igének és Isten akaratának.

3. Alávetjük magunkat az Igének; igyekszünk növekedni a Szentírás ismeretében és életünk minden területén összhangban lenni a tiszta igei tanítással.

4. Ápolni fogjuk közösségünket és kapcsolatunkat Istennel imádság által: dícséretben, hálaadásban, bűnvallásban, közbenjárásban és könyörgésben egyaránt.

5. Női egyedi mivoltunkat és elhívatásunkat örömmel, hálával, alázattal és hittel fogadjuk.

6. Törekszünk olyan jellemvonások ápolására, mint tisztaság, szerénység, engedelmesség, szelídség és szeretet, melyek
Istent dicsőítik.

7. Tisztelni fogjuk a nőket és a férfiakat egyaránt, mint Isten képmásának hordozóit, többre becsülve másokat magunknál.
Inkább bátorítani fogunk, félretesszük a keserűséget, haragot és gonosz beszédet.

8. Hűséggel szolgálunk a helyi gyülekezetben, alázattal engedelmeskedünk a lelki vezetőknek, növekedünk a hibeli közösségben a nekünk adott ajándékok használatával, amelyeket mások szolgálatára, Krisztus egyházának építésére és a Megváltónk céljainak beteljesítésére kaptunk.

9. Otthonunkban kedvező légkört teremtünk az élet ápolására, ahol a szeretet, a kegyelem, a szépség és Isten rendje uralkodik. A keresztény vendégszeretetet a kívülállók felé is gyakoroljuk.

10. Tisztelni fogjuk a házassági szövetség szentségét, tisztaságát és állandóságát –legyen az a miénk vagy másoké.

11. Isten áldásaként fogadjuk a gyermekeket és törekszünk őket Krisztus szeretetére és követésére tanítani, hogy majd
életüket az evangélium ügyének szenteljék.

12. Megbízatásunkat a Titusz 2 alapján éljük meg: idősebb nőkként az istenfélelem példáját mutatva a fiatalabbaknak, arra tanítva őket, hogy mindenben Istennek tetszően éljenek. A fiatalabbak pedig szelíden és alázattal fogadják az intést és törekedjenek arra, hogy érett istenfélő nőkké váljanak, akik majd a következő generációt fogják képezni.

13. Keressük az alkalmakat Krisztus evangéliumának továbbadására a hitetlenek felé.

14. Irgalommal fordulunk az árvák, özvegyek, sérültek, kitaszítottak vagy megalázottak felé, Krisztus nevében kedvességet gyakorlunk és a körülöttünk élők jólétén munkálkodunk, elősegítve az Isten képét hordozó minden ember számára a méltányosságot és az igazságosságot.

15. Imádkozni fogunk az ébredési és megújulási mozgalmakért az Isten népe között, amelyek előreviszik Krisztus és az evangélium ügyét a nemzetek között.